Publicat in categoria: Stiri Fagaras - 7 aprilie 2020

Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 Lisa, jud. Brașov

COMUNA LISA cu sediul în localitatea LISA, str. Principală, nr. 194, cod poștal 507115 jud. Brașov, derulează, începând cu data de 28.01.2019 , proiectul ”Festivalul Păstrăvului Făgărășean 2019” proiect selectat în cadrul POPAM 2014-2020, cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 , Prioritatea Uniunii Europene nr.4 –Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura IV – Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecție a mediului ( din cadrul implementării strategiei Asociației Păstrăvarii Făgărașului, în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr.171/28.01.2019 încheiat cu Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM la propunerea FLAG Asociația Păstrăvarii Făgărașului – www.PastravariiFagarasului.ro

Valoarea totală a proiectului este de 262.610,00 lei iar valoarea eligibilă a proiectului este de 262.610,00 lei. Proiectul se implementează la Lisa, str. Principală, nr.3, jud. Brașov, pe o durată de 12 luni.

Obiectivul proiectului : ”Festivalul Păstrăvului Făgărășean 2019”

 

Carnea de pește – aliment ideal

Carnea de peşte este un ali­ment pe care nutriţion­iştii îl reco­mandă frecvent ca alter­na­tivă sănă­toasă la alte tipuri de carne, dar şi ca modal­i­tate de-​a avea o ali­men­taţie echili­brată din punct de vedere nutriţional. Peştele este o sursă exce­lentă de acizi grasi esen­tiali omega-​3 si omega-​6, pro­teine, vit­a­mine (ex: A, D, E, com­plexul vit­a­minelor B), macro şi oligomin­erale (ex: pota­siu, cal­ciu, fier, iod, fos­for, sele­niu), ele­mente abso­lut indis­pens­abile pen­tru creşterea şi dez­voltarea core­spun­ză­toare a organ­is­mu­lui uman.

Carnea de peşte are un conţinut bogat in pro­teină ani­mală (circa 15 — 22%), iar con­sumul zil­nic a 200 de grame asig­ură organ­is­mu­lui nece­sarul de aminoa­cizi esenţiali (ex: liz­ină, metion­ină, tripto­fan, leucină). Com­par­a­tiv cu alte tipuri de carne, pro­teinele din carnea de peşte au o digestibil­i­tate foarte ridi­cată, care poate ajunge până la 97%.

Rolul sub­stanţelor ener­get­ice este pre­luat de către lipide, care pot prezenta val­ori între 0,4 şi 20%, în funcţie de specie, vârstă sau greu­tate. Grăsimea peştelui este bogată în acizi graşi nesat­u­raţi, respon­s­abili cu reglarea activ­ităţii cardio-​vasculare, pre­curn şi cu pre­venirea ateroscle­rozei, prin reduc­erea coles­terolu­lui. Conţin­u­tul în grăsimi este diferit, în funcţie de tipul de peşte, respec­tiv peste 8% la peştele gras (crap, somn, macrou), între 4 – 8% la peşti sem­i­graşi (păstrăv, plătică) şi sub 4% la peştele slab (şalău, biban, ştiucă, amur). Acizii graşi esenţiali con­tribuie la scăderea nivelu­lui de coles­terol, împiedică asim­i­larea altor grăsimi nesănă­toase în organ­ism şi previn înfun­darea arterelor, reducând ast­fel riscul bolilor cardiovasculare.

În reglarea pro­ce­selor meta­bo­l­ice inter­vin în mod par­tic­u­lar vit­a­minele, în spe­cial vit­a­minele din com­plexul B (B1, B2, B6), care asigura funcţionarea sis­temu­lui ner­vos, pre­cum şi vit­a­minele A (stim­ulează for­marea glob­ulelor roşii), D (com­bate rahitismul şi osteo­poroza), C (rol în reglarea metab­o­lis­mu­lui celu­lar şi stim­u­la­rea imu­nităţii) şi E (com­bat­erea sterilităţii).

Din­tre sub­stanţele min­erale pre­dom­ină flu­o­rul şi iodul, carnea de peşte fiind cel mai bogat ali­ment de orig­ine ani­mală în iod (ele­ment esenţial pen­tru funcţionarea nor­mală a glan­dei tiroide şi implicit pen­tru arderea grasim­ilor), iar can­tităţile mici de fier (rol în eritropoieză şi com­bat­erea ane­miei), cupru, zinc, cal­ciu, mag­neziu, pota­siu, fos­for întregesc pro­porţia de 0,8 – 1,5%, explicând efectele bio­log­ice benefice ale aces­tui aliment.

Glu­cidele lipsesc sau sunt prezente în can­tităţi foarte mici (urme), ast­fel că în lipsa hidraţilor de car­bon din ali­men­taţie, carnea de peşte este reco­man­dată în dieta per­soanelor suprapon­derale sau a celor bol­nave de dia­bet zaharat. Con­sumul reg­u­lat de peşte poate reduce cu pana la 50% riscul de can­cer, datorita acizilor grasi esen­tiali omega-​3. Printre tipurile de can­cer care pot fi pre­venite prin con­sumul reg­u­lat de peste se află can­cerul ovar­ian, can­cerul mamar, can­cerul de prostata, can­cerul esofa­gian, can­cerul de colon şi can­cerul oral.

Val­oarea calorică a cărnii de peşte este cuprinsă între 800 – 3.000 calorii/​kg.

Proiectul de promovare a „Festivalului Păstrăvului Făgărășean 2019 ” este un proiect finanţat prin POPAM 2014-2020, cu sprijinul Guvernului României şi Uniunii Europene şi întreprins de Comuna Lisa în anul 2019.

  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

Leave a Reply

— required *

— required *

epilare farmacii veterinare transfagarasan 2013 reparatii calculatoare brasov metode epilare specificatii tablete spitale private